Política de Privacitat i Protecció de dades personals

En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és Albert Burzon sota la marca Burzon*Comenge amb el NIF 46729901L amb adreça fiscal al carrer Santa Maria, 10 2-1 d’Igualada, Barcelona.

Totes les dades sota responsabilitat d’Albert Burzon seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.

Pots contactar amb Burzon Comenge a l’adreça electrònica web@burzoncomenge.com

1. Quines dades personals tractem?

Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:

  •  Nom i cognoms
  • Telèfon
  • Adreça de correu electrònic

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Burzon Comenge, incloses les que provinguin d’una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

2. Finalitat del tractament de les dades

Burzon Comenge, tractarà les dades de l’usuari de manera manual i / o automatitzada per poder respondre a les consultes realitzades i remetre periòdicament comunicacions electròniques sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional.

3. Destinataris

Burzon Comenge no cedirà les dades en cap cas a tercers llevat que operi una obligació legal per a això.

4. Durant quant de temps guardarem les teves dades?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Burzon Comenge i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

5. Quins són els teus drets?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit a Burzon Comenge enviant un email a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, web@burzoncomenge.com  o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’informació general de la pàgina web www.burzoncomenge.com.

L’ús d’aquesta pàgina web i d’aquest bloc implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per Burzon Comenge en el mateix moment en què s’accedeix al web.

Obertament es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés a ells, ja sigui de forma temporal o definitiva sense notificació prèvia.

1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitador els textos, gràfics i imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com qualsevol altre signe distintiu, pertanyen als seus propietaris legítims i queden reservats tots els drets.

Queda prohibit qualsevol acte de còpia o reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o d’altres sense l’autorització prèvia, expressa o per escrit de Burzon Comenge.

2. Obligacions de l'usuari

L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el Lloc Web així com els serveis vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d’aplicació, i, així mateix, abstenir d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del lloc web i dels serveis vinculats al mateix, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Burzon Comenge, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

3. Dades personals

Dades personals. La visita a l’web no suposa que l’Usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En el cas que proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, resultant en aquest cas la nostra Política de Privacitat.

4. Exclusió de responsabilitat

En raó a les situacions imprevisibles que caracteritzen els entorns tecnològics ia Internet, Burzon Comenge es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés o qualsevol de les funcionalitats ofertes per la Plataforma, ja sigui per raons de caràcter tècnic, per motius de seguretat o per manteniment . Així mateix, Burzon Comenge es reserva el dret d’implementar i realitzar canvis i / o actualitzacions de la web en qualsevol moment, amb o sense notificació prèvia. En qualsevol cas, l’Usuari reconeix i accepta que Burzon Comenge podrà realitzar determinades accions per impedir l’accés de l’Usuari a la Plataforma en determinats moments per períodes limitats. En aquest sentit, l’Usuari accepta que Burzon Comenge no serà responsable, com a resultat d’aquestes accions, de la supressió o la manca en la posada a disposició de determinats continguts o funcionalitats de la plataforma web.

Contacta'ns, ens agradaria conèixer el teu projecte